Alexander Sibul

  • Thẩm định viên được chứng nhận RICS
  • Nhân viên của tổ chức thẩm định bất động sản là một trong 5 công ty quốc tế hàng đầu về bất động sản
  • Có trình độ thạc sĩ về tài chính và đầu tư bất động sản