Armand Murnieks

  • Đại diện Bộ phận phụ trách chiến lược
  • Chủ tịch Hội đồng Đại sứ
  • Top chi phiếu của công ty
  • Chủ tịch Chương trình đối tác Evorich
  • Dân cư của Đại sảnh Danh vọng Doanh nhân mạng Thế giới
  • TOP 20 nhà tuyển dụng xuất sắc nhất thế giới