Artem Kabanov

  • Quản lý tài sản với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
  • Chuyên gia phân tích tài chính.
  • Nhà phát triển Chiến lược làm việc với các quỹ đầu tư mở, có chứng chỉ FSFR basic и 1.0.