Claudia Pivneva

  • Nhà đầu tư tư nhân
  • Huấn luyện viên kinh doanh
  • Người dẫn chương trình trò chơi “Thiên tài tài chính””
  • Người đồng sở hữu Danh mục đầu tư toàn cầu