Ivan Poluyanchik

  • Nhà sư phạm-tâm lý học được cấp bằng
  • Doanh nhân
  • Nhà đầu tư tư nhân
  • Nhà quản lý đầu tư cộng đồng theo mạng lưới
  • Huấn luyện viên kinh doanh, nhà thực chiến